?

Log in

No account? Create an account
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного - Спільнота українських політологів — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Спільнота українських політологів

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного [Jul. 4th, 2010|11:54 pm]
Спільнота українських політологів

ua_politologia

[androsland]
 Нове надходження до Бібліотеки сайту Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України - монографія:
Є.І.Андрос, Г.І.Шалашенко, В.П.Загороднюк, Н.В.Хамітов, А.М.Дондюк, Т.В.Лютий, Л.А.Солонько, Г.П.Ковадло, О.А.Ярош, К.С.Малєєв. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного – К.: Наукова думка, 2010. – 352 с.

Скачати книгу можна тут
linkReply